ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคลินิก | Writing Clinical Trial Research Proposal


NU

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิกเบื้องต้น หลักการเขียนโครงการวิจัยทางคลินิก และส่วนประกอบที่สำคัญ ข้อพิจารณาทางจริยธรรมที่ผู้วิจัยจะต้องคำนึงเกี่ยวกับการออกแบบโครงการวิจัยทางคลินิก การเขียนและออกแบบกระบวนการและเอกสารการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร และการออกแบบแบบฟอร์มต่างๆ ที่ต้องใช้ในโครงการวิจัยทางคลินิก

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 05 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนระบุประเภทงานวิจัยทางคลินิกได้

2. ผู้เรียนสามารถระบุเนื้อหาที่จำเป็นที่ต้องเขียนลงไปในโครงร่างการวิจัยทางคลินิกได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการเขียนโครงการวิจัยทางคลินิกให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการขอความยินยอม และข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องระบุในเอกสารการขอความยินยอมได้

5. ผู้เรียนสามารถระบุแบบฟอร์มต่างๆ ที่จำเป็นในการทำการวิจัยทางคลินิก และหลักการการออกแบบฟอร์มต่างๆ ให้เปนไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรและนิสิต และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละบทรวมแล้ว 50% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: patcharaporns@nu.ac.th เบอร์โทรศัพท์:055-961815

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll