ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น | Basic Human Subject Protection Course


NU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเมื่อผู้เรียนได้ใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปใช้ประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของโครงการวิจัยได้

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการหลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน และวิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การประเมินความเสี่ยง-ประโยชน์ จริยธรรมของการวิจัยในกลุ่มเปราะบาง ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับของอาสาสมัคร และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ เอกสารและกระบวนการขอความยินยอม การพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก และการพิจารณาภายหลังการรับรอง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 05 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักจริยธรรมพื้นฐาน และวิเคราะห์วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ของโครงการวิจัย และนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้

3. ผู้เรียนสามารถระบุและอภิปราย ประเด็นจริยธรรมของการวิจัยในกลุ่มเปราะบาง อ่อนแอ ประเด็นความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และการขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

4. ผู้เรียนสามารถระบุรายละเอียดที่จำเป็นในเอกสารการให้ข้อมูลและขอความยินยอม และอธิบายกระบวนการขอความยินยอมได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการพิจารณาโครงร่างการวิจัยครั้งแรก และการพิจารณาภายหลังการรับรองได้

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากร นิสิต และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละบทรวมแล้ว 50% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา

ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์

เลขานุการและกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: patcharaporns@nu.ac.th เบอร์โทรศัพท์:055-961815

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll