ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล | Telecommunication Laws and Digital Economy


NU
thaimooc
 
  รายวิชานี้มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาพัฒนาการรูปแบบบริการกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลพัฒนาการด้านนโยบายกฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล หน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย รวมทั้งกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
   
 
  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)
   
 
  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและบอกความเชื่อมโยงรูปแบบบริการกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลได้
2. ผู้เรียนสามารถจำแนกและอธิบายพัฒนาการ ปัญหาและอุปสรรคด้านนโยบายรัฐและกฎหมายโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลในแต่ละยุคได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่และบอกความเชื่อมโยงหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญกฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและประยุกต์ใช้เพื่อการคุ้มครองสิทธิในการบริโภค
   
 
  นิสิตหรือนักศึกษาที่เรียนรายวิชากฎหมายโทรคมนาคมและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศในบางสถาบันที่กำหนดให้เป็นรายวิชาเอกเลือกในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท และกลุ่มผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีความสนใจประมาณการจำนวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย 250 คน
   
 
  แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 60% แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้
   
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
คณะคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Mail. jintanapo@nu.ac.th เบอร์โทร.0-5596-1710
   
 
 

นายกิตติปัญญา คุณนาเมือง
Mr.Kittipanya Kunnamuang
kittipanya@hotmail.co.th

 
นายนันทวัฒน์ กวนไวยบุตร
Mr.Nanthawat Kounwaiyabut
 
นายศรัณยู รอดจันทร์
Mr. Saranyou Rodjun
 
   
 
  Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll