ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภูมิคุ้มกันวิทยา | Immunology


NU

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานของระบบวิทยาภูมิคุ้มกันของร่างกาย เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภูมิคุ้มกัน การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมากำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ แอนติเจน แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี ภาวะภูมิแพ้ตนเอง และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของระบบภูมิคุ้มกัน เซลล์และอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน กลไกการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่มีมากำเนิดและระบบภูมิคุ้มกันแบบปรับได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย คุณสมบัติ และชนิดของแอนติเจน แอนติบอดี ระบบคอมพลีเมนต์ กระบวนการนำเสนอแอนติเจน และการตอบสนองของ T lymphocyte ได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายปฏิกิริยาและผลของปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี และการนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาวะภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง และการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, จุลชีววิทยา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปที่มีการทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง หรือผู้เรียนที่สนใจในบทเรียนแต่ละหัวข้อ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ผุสดี แผ่นสุวรรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
โทรศัพท์ 0-5596-6414

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll