ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลผู้ที่ได้รับเคมีบำบัด | Caring for Person Receiving Chemotherapy


NU

คำอธิบายรายวิชา

หลักการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัด การดูแลและการปฏิบัติตัวก่อนได้รับเคมีบำบัด ขณะได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด การดูแลภายหลังการรักษาเพื่อจัดการกับผลข้างเคียงของเคมีบำบัด และการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ อย่างต่อเนื่องระหว่างกระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลและการปฏิบัติตัวก่อนได้รับเคมีบำบัดได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลและการปฏิบัติตัวเมื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลและการปฏิบัติตัวภายหลังการรักษาเพื่อจัดการกับผลข้างเคียงของ เคมีบำบัดได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องระหว่าง กระบวนการรักษาด้วยเคมีบำบัดได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ คำบุญ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
111thidarat@gmail.com 091-0091-246

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.จิรรัตน์ หรือตระกูล
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ajira2512@gmail.com 0882826808

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

111thidarat@gmail.com เบอร์ 091-0091-246

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll