ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว | Caring for End of Life Patients and Their Families


NU

คำอธิบายรายวิชา

หลักการการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยวาระสุดท้าย และครอบครัว การประเมินผู้ป่วยวาระสุดท้าย และแนวทางการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายแบบประคับประคองและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการดูแลแบบประคับประคองได้

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประเมินผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัวที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail: somsakth@outlook.com เบอร์ 0801166060

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ศิริกนก กลั่นขจร
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail: sirikanokk@nu.ac.th

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: Sirikanokk@nu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll