ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | Environmentally Friendly Building Design and Construction Techniques


NU

คำอธิบายรายวิชา

เทคนิคการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การประสานเทคโนโลยีอาคาร ระบบอุปกรณ์อาคาร และเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติวิชาชีพได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

รายละเอียดอื่น ๆ

เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

 

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
ภาควิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้อำนวยการสถานการออกแบบทางศิลปะและสถาปัตยกรรม  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

cc
Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll