ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรสุขภาพ | Digital health


NU

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นต่อการเตรียมตัวเข้าสู่ยุคสุขภาพดิจิทัล การสร้างสื่อออนไลน์ทางสุขภาพ ธุรกิจสุขภาพแบบ Virtual Health การดูแลด้วยความเอื้ออาทรในยุคสุขภาพดิจิทัล และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 7 นาที) และกิจกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวม 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพดิจิทัล

2. สามารถอธิบายความรู้ในการสร้างสื่อออนไลน์ทางสุขภาพ

3. สามารถอธิบายความรู้ในธุรกิจสุขภาพแบบ Virtual Health

4. สามารถประยุกต์ใช้การดูแลด้วยความเอื้ออาทรในยุคสุขภาพดิจิทัล  

5. สามารถประยุกต์นำจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีในยุคสุขภาพดิจิทัล

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

แบบทดสอบหลังเรียนแต่ละบท 50% และแบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 50%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ คำบุญ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อ

e-mail : thidaratk@nu.ac.th เบอร์ : 055-96-6807

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.มาณิกา เพชรรัตน์
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อ

e-mail : manikap@nu.ac.th เบอร์ : 055-966-784

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll