ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ | Healthy food for Aging


NU

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดอาหารสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุตามกลุ่มของผู้สูงอายุทั้งกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุติดเตียง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 16 นาที) และกิจกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวม 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหาร อาหารสุขภาพ และอาหารผู้สูงอายุได้

2. สามารถอธิบายการพัฒนาคุณลักษณะผู้ดูแลด้านอาหารเพื่อการดูแลผู้สูงอายุได้

3. สามารถอธิบายปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยและโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุได้

4. สามารถอธิบายแนวคิดอาหารสุขภาพตามหลักโภชนาการแผนปัจจุบันสำหรับผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มได้

5. สามารถอธิบายแนวคิดอาหารพื้นถิ่นและอาหารตามศาสตร์อาหารสุขภาพได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจ สามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.สมศักดิ์ โทจำปา 
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ดร.ศิริกนก กลั่นขจร
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรCourse Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อ.กิตติศักดิ์ คัมภีระ
ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail somsakth@outlook.com เบอร์ 080-1166060

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll