ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย: การสั่นและคลื่นกล | University Physics: Vibrations and Mechanics Waves


NU

คำอธิบายรายวิชา

ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย: การสั่นและคลื่นกล เป็นการเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่าย การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก การแกว่งของลูกตุ้ม การออสซิลเลตแบบหน่วง การออสซิลเลตแบบมีแรงภายนอก การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นในเส้นเชือก อัตราเร็วของคลื่นในเส้นเชือก อัตราการถ่ายโอนพลังงานของคลื่นรูปไซน์ในเส้นเชือก สมการคลื่น ปรากฏการณ์ของคลื่นเสียง การเปลี่ยนแปลงความดันในคลื่นเสียง อัตราเร็วของคลื่นเสียง ความเข้มและระดับความเข้มเสียงปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ สมการรูปทั่วไปของปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ ตัวอย่างปรากฏการณ์ ดอปเปลอร์ คลื่นกระแทก ปรากฏการณ์ซ้อนทับ และการเกิดคลื่นนิ่ง แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์การแทรกสอดของคลื่น คลื่นนิ่ง แบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์คลื่นภายใต้เงื่อนไขขอบเขต การกำทอน คลื่นนิ่งในอากาศ และความถี่บีต

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 47 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถเข้าใจและอธิบายการเคลื่อนที่แบบสั่นอย่างง่ายได้

2. สามารถเข้าใจและอธิบายการเคลื่อนที่แบบคลื่นได้ 

3. สามารถประยุกต์ใช้การเคลื่อนที่แบบคลื่นมาอธิบายปรากฏการณ์ของคลื่นเสียงและปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ได้

4. สามารถเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ซ้อนทับและการเกิดคลื่นนิ่งได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ธนาวุธ เชื้อเจริญ
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail:thanavutc@nu.ac.th เบอร์ 055963548, 0882939055

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll