ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปริมาณสารสัมพันธ์ | Stoichiometry


NU

คำอธิบายรายวิชา

การคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ย มวลโมเลกุลและมวลโมลาร์ การคำนวณเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมวลอะตอม/มวลโมเลกุล จำนวนอนุภาคและจำนวนโมลของสาร การคำนวณเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบของธาตุแต่ละชนิดในสูตรโมเลกุลและการหาสูตรอย่างง่ายของโมเลกุล เมื่อทราบปริมาณของธาตุแต่ละชนิดที่เป็นองค์ประกอบ การเขียนสมการเคมีและการดุลสมการเคมี การคำนวณปริมาณสารโดยใช้ความสัมพันธ์จากสมการเคมี การหาชนิดของสารกำหนดปริมาณ การคำนวณปริมาณสารที่มากเกินพอ การคำนวณปริมาณผลผลิตของปฏิกิริยาและร้อยละผลผลิตของปฏิกิริยา

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงการเรียนรู้ใน Thai MOOC (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง )
และกิจกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวม 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ย มวลโมเลกุลและมวลโมลาร์ได้

2. สามารถคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างมวลอะตอม/มวลโมเลกุล จำนวนอนุภาคและจำนวนโมลของสารคำนวณเปอร์เซ็นต์องค์ประกอบของธาตุแต่ละชนิดในสูตรโมเลกุลและหาสูตรอย่างง่ายของโมเลกุลได้

3. สามารถเขียนสมการเคมีและดุลสมการเคมีได้อย่างถูกต้อง

4. สามารถคำนวณปริมาณสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์โดยใช้ความสัมพันธ์จากสมการเคมีได้

5. สามารถคำนวณชนิดของสารกำหนดปริมาณและคำนวณร้อยละผลผลิตของปฏิกิริยาได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดร.บุษบา ปิ่นชัยพัฒน์
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail:bussabap@nu.ac.th เบอร์ 055-963456, 095-1169763

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll