ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น | Introduction to Statistics and Data Analytics


NU

คำอธิบายรายวิชา

สถิติ (Statistic) เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล และการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีเชิงสถิติ เพื่อสรุปสาระสำคัญของข้อมูล ทำให้เกิดสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจ ในรายวิชานี้ จะมีการบรรยายถึงประเภทของสถิติ คำศัพท์สำคัญทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างง่าย ผ่านการสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Microsoft Excel และโปรแกรม PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงการเรียนรู้ใน Thai MOOC (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 12 นาที) และกิจกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวม 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ Microsoft Excel และโปรแกรม PSPP ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้

3. ผู้เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการในการทดสอบสมมติฐานได้

4. เรียนเข้าใจ และอธิบายหลักการในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างง่ายได้

5. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือของ Microsoft Excel และโปรแกรม PSPP ในการทดสอบสมติฐานและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างง่ายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา บุญหล้า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : kanlayab@nu.ac.th เบอร์ 055963206

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll