ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเรียนรู้บอร์ดอาร์ดุยโน่ด้วยโปรแกรม Tinkercad สำหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ | Learning Arduino board with Tinkercad for smart farm system


NU

คำอธิบายรายวิชา

การจำลองเสมือนจริงการใช้งานบอร์ดอาร์ดุยโน่ (Arduino board) ด้วยโปรแกรม tinkercad ที่เป็นระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในระบบฟาร์มอัจฉริยะ (smart farm) และเป็นพื้นฐานต่อยอดงานควบคุมด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 39 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายหลักการทำงานของบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้

2. สามารถเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นสำหรับควบคุมบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้

3. สามารถเข้าใจและอธิบายหลักการการทำงานเซนเซอร์และสามารถต่อกับบอร์ดอาร์ดุยโน่ได้

4. สามารถประยุกต์ใช้เซนเซอร์กับระบบฟาร์มอัจฉริยะได้

5. สามารถนำต่อยอดกับระบบ IoT ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อ.พงษ์ศักดิ์ โขขุนทด
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

e-mail : pongsakk@nu.ac.th เบอร์ : 055-963527

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll