ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบมาสคอตและการพิมพ์สามมิติ | Mascot Design and 3D Printing


NU

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์กราฟิกที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสามมิติ การสร้างภาพจำลอง และโมเดลสามมิติด้วย iPad เพื่อตอบสนองความต้องการและนำไปประยุกต์ใช้งานการพิมพ์สามมิติ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 12 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 8 ชั่วโมง 3 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับโปรแกรมสำหรับการออกแบบสามมิติและการสร้างมาสคอตสามมิติได้

2. สามารถออกแบบมาสคอตได้

3. สามารถปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสามมิติในการสร้างสรรค์ผลงานของตนได้

4. สามารถกำหนดลักษณะท่าทางมาสคอตสามมิติได้

5. สามารถแบ่งชิ้นส่วนเพื่อการพิมพ์และเข้าใจในหลักการพิมพ์สามมิติได้

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้เรียนจำเป็นต้องมี ไอแพด (iPad) หรือ แท็บเล็ตแอนดรอยด์ (Android) พร้อมทั้งปากกาเพื่อใช้ในการออกแบบผลงาน หรือ คอมพิวเตอร์และเมาส์ปากกาเพื่อความสะดวกในการออกแบบผลงาน มีความสนใจในศิลปะและการออกแบบมาสคอต มีความสนใจในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสนใจเทคโนโลยีการออกแบบสามมิติและการพิมพ์สามมิติ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ นิภัสรา บุรีเพีย
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-mail : nipatsarab@nu.ac.th เบอร์ : 0-5596-2486

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll