ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ปัญญาประดิษฐ์ทางการศึกษา | Artificial Intelligence in Education


NU

คำอธิบายรายวิชา

นิยามของปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสาขาต่าง ๆ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การเรียนรู้ของเครื่อง ข่ายงานประสาทเทียมการประมวลผลธรรมชาติ การแทนความรู้ การคิดให้เหตุผล การแก้ไขปัญหาและการค้นหา ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบการสอนอัจฉริยะ การสร้างระบบการสอนอัจฉริยะ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 4 ชั่วโมง 58 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในระดับพื้นฐานทางการศึกษา บอกความสำคัญและมีวิจารณญาณในการใช้งาน

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการนำหลักการของปัญญาประดิษฐ์ ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานการศึกษา

3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และพิจารณาถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้

4. ผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้าง AI Application อย่างง่าย สำหรับสถาบันการศึกษาได้

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเด็นด้านจริยธรรม ปรับเปลี่ยนตนเองเมื่อปัญญาประดิษฐ์เข้ามากระทบต่อตนเองและอาชีพได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : pathapongp@nu.ac.th เบอร์ 0851526430

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll