ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ | Online teaching management


NU

คำอธิบายรายวิชา

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ องค์ประกอบการสอนออนไลน์ กลยุทธ์การสอน เทคโนโลยีการสอนและการวัดผลประเมินผล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 59 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของการเรียนในอนาคต

2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อหาและเลือกวิธีการเรียนออนไลน์ได้

3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสอนออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนออนไลน์ได้

5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการวัดประเมินผลออนไลน์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : tipparats@nu.ac.th เบอร์ 0882732342

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll