ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การจัดการเรียนรู้เสริมภาษาอังกฤษด้วยเกมออนไลน์ | Online Games Enhanced English Language Learning


NU

คำอธิบายรายวิชา

จำแนก แยกแยะ เกมออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ความรู้เบื้องต้นทางด้านการใช้เกมออนไลน์ในสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กระบวนการประยุกต์เกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้เกมออนไลน์ในการเพิ่มความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ การวิเคราะห์เพื่อเลือกเกมออนไลน์ไปใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 13 นาที) และกิจกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร รวม 5 ชั่วโมงการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมออนไลน์เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน

2. สามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจุบันในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3. สามารถจำแนก แยกแยะ ประเมิน และ วิเคราะห์ เกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

4. สามารถประยุกต์ใช้เกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

5. สามารถออกแบบการเรียนรู้ สื่อการสอนและทำการวิจัยจากเกมออนไลน์

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.อิศรา คงมี
ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

e-mail : isarak@nu.ac.th เบอร์ : 055-962026

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll