ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเปลี่ยนผ่านการเงินดิจิทัล | Digital Finance Transformation


NU

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและเรียนรู้ด้านระบบการเงิน การลงทุน ต้นทุนทางการเงินและสถาบันการเงิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการเงินดิจิทัลและอนาคตของการเงินและรูปแบบการลงทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริการและผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารและการเงิน ตลอดจนเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ด้านการเงิน เข้าใจในหลักการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการจัดการความเสี่ยงของตลาด Cryptocurrency และ Block chain ลักษณะสกุลเงินดิจิทัล

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงการเรียนรู้ใน Thai MOOC (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 35 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถอธิบายระบบการเงินในภาพรวม

2. สามารถอธิบายถึงรูปแบบที่เปลี่ยนไปของธุรกิจต่างๆ เหตุผลและแรงจูงใจ ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation)

3. สามารถอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการเงินในรูปแบบใหม่ (FinTech, InsurTech, Crytocurrency, Bitcoin, ICO, DeFi, NFT)

4. สามารถนำผลที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ในการลงทุน

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรและนิสิต และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.นงค์นุช บุญกล่ำ
ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศว

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail:nongnuchbo@nu.ac.th เบอร์ 081-613-8496

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll