ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสื่อสารและการประสานงาน | Communication and Collaboration


OCSC

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญของการสื่อสาร องค์ประกอบของการสื่อสารตลอดจนการประสานความร่วมมือ บทบาทและความสำคัญของการสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือใน การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานในแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในฐานะผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 6 นาที 15 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวความคิด บทบาท และความสำคัญของการสื่อสารและการประสานงาน

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการการสื่อสารและการประสานงาน

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการสื่อสารและการประสานงาน

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้การสื่อสารและการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่ศึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ตลอดจนผู้ที่สนใจหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การอาทิ ครู อาจารย์ นักสื่อสารมวลชน นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.สุรีรักษ์ วงษ์ทิพย์
สาขานิเทศศาสตร์สารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : b_sureerak@hotmail.com

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี
อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : seksan.ama@g.stou.ac.th

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : smaksmorn@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll