ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ | Creating Partnership and Relationship


OCSC

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิดและแนวทางการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ องค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตร และการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ รวมทั้งเกิดกระบวนการเรียนรู้จากพันธมิตรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานตามนโยบายประชารัฐ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 110 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของการสร้างพันธมิตรได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและองค์ประกอบของประชารัฐได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพันธมิตรได้
5. ผู้เรียนสามารถแนวคิดและวิธีการส่งเสริมการทำงานตามนโยบายประชารัฐได้อย่างมีประสิทธิผลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพร อิสรชัย
สาขาวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัตน์
สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail thanathnuth.cha@stou.ac.th เบอร์095 252 2666

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll