ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ระบบราชการไทย | The Thai Civil Service System


OCSC

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

เป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของระบบราชการไทย ประกอบด้วย การจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินและระบบราชการ ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น หลักการและกระบวนการบริหารราชการ ประเภทของข้าราชการและบุคลากรในระบบราชการ และทิศทางการปฏิรูปและพัฒนาระบบการบริหารราชการ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 13 นาที 19 วินาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน และความสัมพันธ์ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการบริหารราชการยุคใหม่

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการแบ่งประเภทข้าราชการและการจ้างงานของบุคลากรในระบบราชการ

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายทิศทางการพัฒนาระบบราชการและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน

5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งท้าทายในการระบบราชการไทย ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการปฏิบัติราชการ

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.สุรพงษ์ มาลี
นักทรัพยากรบุคคลผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : s.malee@lse.au.uk

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.สมัครสมร ภักดีเทวา
รองศาสตราจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : smaksmorn@hotmail.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll