ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ชุมชนเทคโนโลยี | Technology for Community


ONDE

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

สื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชน ด้านเทคโนโลยี จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น นำเสนอ ความรู้ด้านเทคโนโลยี และการรับรู้ดิจิทัลในชุมชน โดยสื่อการเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์งานเอกสารต่าง ๆ ได้

2. ผู้เรียนสามารถเปิดการค้าได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องหาที่จัดตั้งร้านหรือพนักงานบริการ

3. ผู้เรียนสามารถ สื่อสาร พิมพ์ข้อความโต้ตอบ สนทนากัน ผ่านอินเทอร์เน็ตได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

5. ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลด้านการบันเทิง ด้านการแพทย์ และอื่นๆ ที่สนใจได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 90% ถือว่าผ่าน

รายวิชานี้ ไม่มีการออกใบประกาศนียบัตรออนไลน์

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll