ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วัฒนธรรมยุค 4.0 | The Culture of Life 4.0


ONDE

รายวิชานี้ เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

สื่อการเรียนรู้ MOOC ชุมชน ด้านวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยว จากศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของแต่ละท้องถิ่น นำเสนอวิถีชีวิต การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงวัฒนธรรมในชุมชน โดยสื่อการเรียนรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ดิจิทัลชุมชน และยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 90% ถือว่าผ่าน

รายวิชานี้ ไม่มีการออกใบประกาศนียบัตรออนไลน์

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์
ผู้อำนวยการกองการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll