ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจ | Introduction to Human Rights in Business Practices


OR

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้สนใจมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ในภาคธุรกิจ การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทต่าง ๆ รวมถึงตัวอย่างและกรณีศึกษาที่น่าสนใจทางธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงทางธุรกิจได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2. ผู้เรียนสามารถตระหนักถึงความรับผิดชอบและการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ และสามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความเสี่ยงต่อองค์กรอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และสามารถกำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านสิทธิมนุษยชน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของตนเองได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.สุรปรีช์ เมาลีกุล
ตำแหน่งอื่น ๆ ผู้จัดการโครงการบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: oroba@pttor.com เบอร์ 02-196-5959

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC ”

Enroll