ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และการนำไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรภาคธุรกิจ | Sustainable Development Goals (SDGs): Practical Implementation for Business Sector


OR

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้มุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ Sustainable Development Goals: SDGs 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ แนวทางในการนำ SDGs ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการดำเนินงานขององค์กรที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถผนวก SDGs เข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 4 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อ รวมถึงเป้าประสงค์เฉพาะด้านของแต่ละเป้าหมาย

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานทั้ง 6 ด้านเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี 2030.

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเงื่อนไขและกลไกการขับเคลื่อน รวมถึงบทบาทของภาคธุรกิจ เพื่อออกแบบและดำเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงระดับฐานรากทั้ง 6 ด้าน

4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการของ SDGs เข้ากับการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.สุรปรีช์ เมาลีกุล
ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายบริหารความยั่งยืนและคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน).

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: oracademy@pttor.com

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC ”

Enroll