ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สายส่งและสายอากาศ | Transmission and antenna


OVEC

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ความสำคัญของการติดตั้งและทดสอบสายส่งและสายอากาศ อุปกรณ์ดาวเทียมและเครื่องมือที่ใช้งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม อุปกรณ์และการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ KU – BAND อุปกรณ์และการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ C – BAND และการติดตั้งอุปกรณ์ผสมสัญญาณจานดาวเทียม ระบบ C - Band และ ระบบ KU - Band

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถติดตั้งและทดสอบสายส่งและสายอากาศได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกหน้าที่ของอุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดต่าง ๆ ได้

3. ผู้เรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU - Band ได้

4. ผู้เรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ C - Band ได้

5. ผู้เรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์ผสมสัญญาณจานดาวเทียมระบบ C - Band และ ระบบ KU - Band ได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ณรงค์ มูลรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail Narong-pontv@hotmail.com


CC
Enroll