ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม | English for Industrial Technology


OVEC

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การโต้ตอบสื่อสารเกี่ยวกับงานอาชีพ การถ่ายโอนความหมายคำศัพท์เทคนิค การแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การสาธิตและนำเสนอ การสรุปความเนื้อเรื่องด้านช่างอุตสาหกรรม การอ่านกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในงานช่างอุตสาหกรรม การเขียนบันทึกย่อ รายงานข้อมูลการปฏิบัติงาน ปัญหา การแก้ปัญหา การเขียนนำเสนองานด้านช่างอุตสาหกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายงานในสาขาช่างอุตสาหกรรม และให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหน่วยงานได้

2. ผู้เรียนสามารถอ่าน พูดตัวเลขและหน่วยการวัดได้

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์และความปลอดภัย

4. ผู้เรียนสามารถอ่านคู่มือ สัญลักษณ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา สาเหตุ และการให้คำแนะนำ

5. ผู้เรียนสามารถสื่อสารการทำงานในสถานประกอบการ อ่านเขียนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.สุวัฒน์ นิยมไทย
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: Drsuwat2557@gmail.com


CC
Enroll