ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ | Maternal and Newborn Nursing and Midwifery


PBRI

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

แนวคิดและหลักการพยาบาลแบบองค์รวมบนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การตั้งครรภ์และพัฒนาการของทารกในครรภ์ กลไกและกระบวนการคลอด ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพของมารดาในระยะตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาสุขภาพ การสร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว การพยาบาลมารดาทารกในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การใช้กระบวนการพยาบาลโดยยึดหลักจริยธรรมและสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว การเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม บูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคล ครอบครัวในการดูแลตนเอง

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (3 ชั่วโมง 30 นาทีสื่อวีดิทัศน์) โดยเรียนรู้ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของปฏิสนธิและพัฒนาการของทารกในครรภ์ได้

2. ผู้เรียนอธิบายวิธีการกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนกับสรีรวิทยาของหญิงตั้งครรภ์ได้

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการวินิจฉัยการตั้งครรภ์ได้

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์นันธิดา วัดยิ้ม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการสอน) ภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: nunthida.w@bcn.ac.th


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วมรายวิชา

อาจารย์ปภาวดี ทวีสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ สถาบันพระบรมราชชนก

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: papawadee.t@bcn.ac.th


CC
Enroll