ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น | Introduction to Drug Information


PBRI

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

CC

ความหมายของยา แนวคิดพื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา หลักการใช้ยาทั่วไป ยาที่ใช้ในอาการสำคัญต่าง ๆ

CC

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ โดยเรียนรู้ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

CC

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของยาได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกความแตกต่างของเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ได้

3. ผู้เรียนอธิบายถึงปฏิกิริยาระหว่างยา อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้ยาที่พบบ่อยได้ตามความเหมาะสม กับอาการ และโรคที่เป็น

5. ผู้เรียนสามารถใช้ยารูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

CC

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

CC

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน เก็บคะแนน 60% และแบบทดสอบหลังเรียน เก็บคะแนน 40%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

CC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ภก.ดร.เกียรติศักดิ์ แซ่อิว

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ สาขาเทคนิคเภสัชกรรม

สถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

จังหวัดพิษณุโลก

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail: kiattisak@scphpl.ac.th


CC
Enroll