ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว | Personality Psychology and Adjustment


PIM

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

"จิตวิทยาบุคลิกภาพ และการปรับตัว"

  จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งมีความสำคัญในแง่การทำความเข้าใจมนุษย์ ทั้งในมิติของการเข้าใจตนเอง นำไปสู่การพัฒนาตนเองทั้งในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงาน อีกทั้งนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะเข้าใจผู้อื่นและปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นเพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคมอีกด้วย

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ ประเภท ความสำคัญ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพได้
3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินบุคลิกภาพให้เหมาะสมได้
4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกและภายในได้
5. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุของความเครียด และรู้วิธีการบริหารจัดการความเครียดที่เหมาะสมได้
6. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมได้

คุณสมบัติผู้เรียน

   สำหรับผู้เรียนทั่วไปที่มีความสนใจ ทั้งนี้ในเนื้อหาวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อให้ผู้สนใจประเมินและวางแผนการศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มเติมได้ เนื้อหาวิชาจึงเหมาะสำหรับผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกวัย

เกณฑ์การวัดผล

   เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน / มีผลคะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70%

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพมาศ  ปลัดกอง

 • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา
 • ประสบการณ์สอนในรายวิชาจิตวิทยา มากกว่า 10 ปี
 • นักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา
 • สังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • 02-855-0345
Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา  ศิริอำพันธ์กุล

 • คบ. (จิตวิทยาแนะแนว)
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาจิตวิทยา
 • วทม .(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)
 • ประสบการณ์สอนในรายวิชาจิตวิทยา มากกว่า 10 ปี
 • สังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • 02-855-0387
Course Staff Image #1

ชื่อผู้สอน

อาจารย์พิมลมาศ  เนตรมัย

 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สำนักการศึกษาทั่วไป
 • ปริญญาโทด้านการศึกษาสากล (Master of International Studies)
 • สังกัด สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • 02-855-0359

 

 cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll