ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

วิจัยทางธุรกิจ | Business Research Methods


PIM

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ และเข้าใจการทำวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้องในการแข่งทางธุรกิจในยุค 4.0 ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณสำหรับภาคธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามขั้นตอนตามระเบียบวิธีวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมถึงการหลักการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และเรียนรู้ถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้เรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 21 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย รูปแบบ ประโยชน์และความสำคัญวิจัยทางธุรกิจที่มีต่อการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญความแตกต่างระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพและวิจัยเชิงปริมาณต่อการวางแผนธุรกิจ

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์และความสำคัญระหว่างการวิจัยทางธุรกิจกับการทำการตลาดในยุค4.0

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการออกแบบวิจัยทางธุรกิจที่ถูกต้องตามขั้นตอนและระเบียบวิธีวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบเครื่องมือวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยได้

6. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของจรรยาบรรณในการทำวิจัยทางธุรกิจได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.ศิริวัลยา คชาธาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคม
หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.พีรภาว์ ทวีสุข
อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ วราภรณ์ คล้ายประยงค์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ศรินทิพย์ กาสุข
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ ดร.ยุวรินธร ไชยโชติช่วง
ผู้อำนวยการศูนย์ ALL Retail คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll