ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ | Professional retail management strategy


PIM

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


คำอธิบายรายวิชา

ประเภทของธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์การออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ กลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลสภาพร้านค้าปลีกตามมาตรฐานร้านค้าคุณภาพในธุรกิจค้าปลีก

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับรู้หลักการในการบริหารจัดการร้านให้เป็นร้านที่มีคุณภาพ เนื่องจากการจัดการส่วนหน้าร้านที่เป็นทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ มีหลักการจัดการที่ชัดเจนรวมเข้ากับศิลปะที่ใช้ในการตกแต่งหน้าร้านให้มีความโดดเด่นดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาสัมผัสหรือใช้ ตลอดจนความเข้าใจประเภทของธุรกิจค้าปลีกต่างๆ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีก กลยุทธ์การออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบการให้เหมาะสมกับพื้นที่ กลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการควบคุมและดูแลสภาพร้านค้าปลีกให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านค้าคุณภาพในธุรกิจค้าปลีกไม่ว่าผู้เรียนจะมาจากสาขาวิชาความรู้ใด ท่านจะได้ รู้จักการบริหารจัดการร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ ที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาร้านค้าปลีก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้ทันที

  

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 210 นาที)

 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของประเภทธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆ ได้

2.ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกได้

3.ผู้เรียนสามารถอธิบายกลยุทธ์ออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบผังร้านให้เหมาะสมกับพื้นที่

4.ผู้เรียนสามารถแจกแจงระบุกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลสภาพร้านค้าปลีกให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านค้าคุณภาพในธุรกิจค้าปลีก

 

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

 

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.จิรวุฒิ หลอมประโคน

ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ วราภรณ์ เหลืองวิไล

ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ วรงรอง ศรีศิริรุ่ง

ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา

ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ รัฐยา ผานิชัย

ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

อาจารย์ วรรณนัฎฐา ขนิษฐบุตร

ภาควิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ช่องทางการติดต่อทีมผู้สอน

E-mail  chirawutlom@pim.ac.th


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

CC-BY-NC-SA
Enroll