ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ | Go and Business Thinking Skills Development


PIM

หมากล้อม คือ 1 ใน 4 ศาสตร์ที่นักปราชญ์จีนพึงเรียนรู้
แม้อายุนับพันปีแต่ยังเป็นที่สนใจของปัญญาชนและผู้บริหาร

ฝึกหมากล้อม เก่งวางแผน บริหารเป็น ทันเกมธุรกิจ
ดั่งคำว่า “เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต”
คำอธิบายรายวิชา


  “หมากล้อมกับการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ / Go and Business Thinking Skills Development”

   ความเป็นมาและกฎกติกาการเล่นของหมากล้อม การฝึกทักษะและเทคนิคการเล่นหมากล้อม การฝึกฝนเพื่อความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ธุรกิจและเสริมสร้างแนวคิด การบูรณาการหมากล้อมเข้ากับการดำเนินชีวิตและการทำงาน การบูรณาการความฉลาดจากหมากล้อมเข้ากับปัญญาทางธรรม


คณาจารย์ผู้สอนและพัฒนาสื่อรายวิชา MOOC


อาจารย์ลภณ จิรโศภิน (ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก) go.laponjir@gmail.com
 • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  สำนักการศึกษาทั่วไป

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
 • Bachelor of Baduk Studies, Myongji University (ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์สาขาการศึกษาศาสตร์หมากล้อม มหาวิทยาลัยมยองจิ)
 • ระดับฝีมือหมากล้อม 5 ดั้ง ,ทีมชาติไทย ชุดเอเชี่ยนเกมส์ 2010
 • อนุกรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
 • ประสบการณ์สอนหมากล้อมมากกว่า 15 ปี

อาจารย์ปรัชญา จันทร์วิโรจน์
 • อาจารย์พิเศษ สำนักการศึกษาทั่วไป

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 • ผู้จัดการฝ่ายสำนักทรัพยากรมนุษย์

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 • ระดับฝีมือหมากล้อม 1 ดั้ง
 • ประสบการณ์สอนหมากล้อมมากกว่า 15 ปี

อาจารย์คุณากร กสิกิจนำชัย
 • อาจารย์พิเศษ สำนักการศึกษาทั่วไป

  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 • ระดับฝีมือหมากล้อม 3 ดั้ง
 • ประสบการณ์สอนหมากล้อมมากกว่า 15 ปี


ข้อมูลเพิ่มเติม


เวลาในการศึกษา :
10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (4 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)
เวลาในการศึกษา ต่อสัปดาห์ :
 • 2 ชั่วโมงการเรียนรู้
 • เรียนแบบออนไลน์ 100%
 • เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา :
เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
กำหนดการสอน :
 • เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงการเรียนรู้)
 • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย
 • ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
 • 2 ชั่วโมงการเรียนรู้
 • แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
 • รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน :
ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ :
 • วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้
 • เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์)
 • แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน :
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา :
ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี :
ไม่มี
คุณสมบัติผู้เรียน :
มีความสนใจในกีฬาหมากล้อม
รายวิชานี้เหมาะสมกับ :
เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาและวิธีการเล่นหมากล้อมในระดับเบื้องต้นได้
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายสถานการณ์ของกลุ่มหมากแต่ละรูปแบบในระดับพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้
 • ผู้เรียนสามารถแก้แบบฝึกหัดด้วยแนวคิดการเสริมสร้างความมั่นคงให้ตนเองและการเคารพในคู่ต่อสู้
 • ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ จัดลำดับความสำคัญและบริหารดุลยภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายได้
เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร :
ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ประมวลรายวิชา :

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนดำเนินการผลิตโดย สำนักการศึกษาทั่วไป ผลิตสื่อการสอนโดยศูนย์ผลิตสื่อดิจิทัลและมัลติมีเดีย
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์


รายวิชาและสื่อการสอนของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 4.0 (นานาชาติ) ด้วยเงื่อนไข CC-BY-NC-SA


This work by Panyapiwat Institute of Management is a part of Thai MOOC (thaimooc.org) project and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Enroll