ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 | Storage location design for SME and modern trade in 4.0


PIM

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)


จัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพ ต้องรู้จัก

"การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0"

 

banner

คำอธิบายรายวิชา

การออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 (Introduction to Principles of Storage location design for SME and modern trade in 4.0)
หลักการและวิธีในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ การออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ และการกําหนดตําแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทพัฒนารายวิชาโดย

อาจารย์คณิน เพชรสกุล และทีมคณาจารย์จาก คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ในรายวิชาการออกแบบพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 ผู้เรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการและวิธีในการจัดเก็บสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ การออกแบบการจัดวางผังพื้นที่ และการกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท


คณาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์คณิน เพชรสกุล

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


ข้อมูลเพิ่มเติม

* เนื้อหาทั้งสิ้น 3 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษา 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ (2 ชั่วโมง 9 นาที สื่อวีดิทัศน์)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา เรียนด้วยตนเอง
สื่อการเรียนรู้ วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี -
คุณสมบัติผู้เรียน สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
รายวิชานี้เหมาะสมกับ นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1: ผู้เรียนสามารถอธิบายสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการออกแบบการใช้งานพื้นที่เก็บสินค้า
2: ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการออกแบบพื้นที่จัดเก็บ และวิธีการระบุขนาดพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้า และทางเดิน(Aisles)ได้อย่างเหมาะสม
3: ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ และวิธีการพิจารณาเลือกตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บสินค้าแต่ละรายการ พื้นที่กิจกรรมสนับสนุน และการประเมินผลการทำงานได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี) ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ประมวลรายวิชา ประมวลรายวิชา (PDF)
ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอน

e-Mail : kaninpes@gmail.com

 

 


 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

THE FACULTY OF LOGISTICS AND TRANSPORTATION MANAGEMENT
CC-BY-NC-SA
Enroll