ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักการดีๆ ที่นักOD…ควรมีตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ | The good principles that OD person should be according to Thailand Professional Qualification


PIM

โปรย

logo

คำอธิบายรายวิชา

 

      หลักการแนวคิดกระบวนการพัฒนาองค์การ ด้านกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด เครื่องมือต่างๆตลอดจน บทบาทที่สำคัญของนักพัฒนาองค์กร ในปัจจุบันที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพการบริหารงานบุคคล  เพื่อยกระดับบุคคลากรของประเทศให้ได้มาตรฐาน

 

คณาจารย์

teacher

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

จำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์

 

ประเภท

เรียนด้วยตนเอง

 

กำหนดการสอน

 • เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท

 • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย

 • ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนเองได้

 

ค่าธรรมเนียม

-ไม่มี-

 

ภาษาหลัก

ภาษาไทย

 

ระดับ

ขั้นกลาง

 

ความรู้

-ไม่มี-

 

คุณสมบัติ

มีความสนใจทางด้านการพัฒนาองค์การ

 

รายวิชาเหมาะสม

 • ผู้ที่สนใจที่จะสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในบริหารงานบุคคลสาขาการพัฒนาองค์การ

 • ผู้บริหาร นักทรัพยากรมนุษย์นักพัฒนาองค์การ

 • นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายการพัฒนาองค์การและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์การ

 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาองค์การ

 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ และตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การได้

 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของนักพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไทย

 5. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กลยุทธ์การพัฒนาองค์การ และเลือกเครื่องมือตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกรณีศึกษาต่างๆได้อย่างถูกต้องบนการเรียนรู้ของโลกออนไลน์

 

ประกาศ

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

ปฏิทิน

บทที่ 1 : ความหมายการพัฒนาองค์การ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อองค์การ

1.1 แนวคิด และความหมายของการพัฒนาองค์การ

1.2 ปัจจัยต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อองค์การ          

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 2 : กระบวนการพัฒนาองค์การ

2.1 กระบวนการในการพัฒนาองค์การ

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 3 : เครื่องมือต่างๆ และตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ

3.1 ภาพรวมเครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาองค์การ

3.2 ภาพรวมต้วชี้วัดสำคัญในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 4 : เครื่องมือต่างๆและตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ

4.1 SWOT Analysis

4.2 7s Models

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 5 : เครื่องมือต่างๆและตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ

5.1 Five Force Model

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 6 : เครื่องมือต่างๆและตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ

6.1 การวินิจฉัยองค์การ

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 7 : เครื่องมือต่างๆและตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาองค์การ 

7.1 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ 

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 8 : บทบาทของนักพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไทย     

8.1 หลักการมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพในด้านการสอบเป็นนักพัฒนาองค์การ     

8.2 บทบาทของนักพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพไทย         

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 9 : แนวทางในการเลือกเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การ     

9.1 ประยุกต์ใช้กลยุทธ์การพัฒนาองค์การและเลือกเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกรณีศึกษาต่างๆ   

แบบทดสอบหลังบทเรียน

บทที่ 10 : แนวทางในการเลือกตัวชี้วัด ในการวินิจฉัยองค์การ     

10.1 ประยุกต์ใช้การเลือกตัวชี้วัดในการวินิจฉัยองค์การให้สอดคล้องกับกรณีศึกษาต่างๆ     

แบบทดสอบหลังบทเรียน

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

 

 

เครือข่ายภาคกลาง

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

ms
สอนโดย คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

DMC
cc
Enroll