ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | Learning and Development


PIM

 สร้างหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนอย่างไร
ให้ได้ ให้โดนใจผู้บริหาร cool

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ นโยบายและกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนา หลักการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงการเรียนรู้ ( 140 นาทีสื่อวิดีทัศน์) เรียนสัปดาห์ละ1-2ชั่วโมงการเรียนรู้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1: ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LO2: ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หาความจำเป็นในการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LO3: ผู้เรียนสามารถออกแบบโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LO4: ผู้เรียนสามารถพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
LO5: ผู้เรียนสามารถประเมินและติดตามผลการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 ดร.ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
 คณะวิทยาการจัดการ
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 ช่องทางติดต่อผู้สอน

 e-Mail : thanasitpho@pim.ac.th

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

CC-BY-NC-SA
Enroll