ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS PowerPoint 2013 | MOS Certificate : MS PowerPoint 2013


PKRU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

คำแนะนำรายวิชา

                เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft PowerPoint 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะเพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 9 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

                1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
                2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
                3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

                การใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมชุดสำนักงาน Microsoft Office (Microsoft PowerPoint)

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

                ผู้เรียนต้องเข้าเรียนและ ทำแบบฝึกหัดและ แบบทดสอบจากบทเรียนทั้งหมด และต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

อาจารย์ดนัยศักดิ์ กาโร

Mr. Danaisak Karo
อาจารย์ผู้สอน ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
Email: danaisak.k@pkru.ac.th โทร. 076 211 959 ต่อ 2222

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll