ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Drive | Online Data Management Course with Google Drive


PKRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลบนระบบออนไลน์ การเข้าใช้งานข้อมูลและทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ การกำหนดการใช้งานร่วมกันกับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง 47 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน Google Drive ได้

2. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟล์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดนัยศักดิ์ กาโร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

EMail: danaisak.k@pkru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll