ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

หลักสูตรการประยุกต์และพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Google Sites | Apply and Website Development Course with Google Sites


PKRU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานในการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง สื่อวิดีโอบนเว็บไซต์ ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสายงานได้งานได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 7 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง )

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสำหรับพัฒนาเว็บด้วย Google Sites

2. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ได้

3. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ บนเว็บได้อย่างเหมาะสม

4. ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ในการเผยแพร่เว็บไซต์ได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ.ดนัยศักดิ์ กาโร
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

EMail: danaisak.k@pkru.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll