ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา | Innovation and Information Technology in Education


PSRU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เป็น "การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


เกี่ยวกับรายวิชา

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 15 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 5 ชั่วโมง 15 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (แบ่งตามประเภทของการเรียนรู้ตาม BLOOM’S TAXONOMY หรือ OUTCOME BASE)

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ขอบข่าย และคุณค่าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารการศึกษาได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุความแตกต่างของทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม พุทธิปัญญานิยมและรังสรรค์นิยมได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกขั้นตอนการเลือกและใช้สื่อการสอนได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดหมวดหมู่แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมได้

คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป และสามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

ทีมผู้สอน

Course Staff Image #1

ว่าที่ร.ต.ดร.บัญชา สำรวยรื่น

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail:buncha2510@gmail.com


Course Staff Image #1

ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล

อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail: piyamanasv@psru.ac.th

นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร (หากมี)
ผู้เรียนจะต้องมีคะแนนสอบผ่านในรายวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
      คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียนรู้+แบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็น 60 คะแนน
      คะแนนสอบหลังการเรียนรู้ (Final Exam) 40 คะแนน

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด/จำนวนหน่วยกิต (หากเป็นรายวิชาในหลักสูตรปกติ)
          15 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมง ที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง
          5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ / จำนวน 3 สัปดาห์

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน (หากมี)
          -

ระดับของเนื้อหารายวิชา
          ปริญญาตรี.......นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา........

ประเภทของการเรียนในรายวิชา (เรียนด้วยตนเอง เรียนแบบกลุ่ม)
          เรียนด้วยตนเอง

ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา
          ระดับเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย ของรายวิชา
          นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll