ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศิลปะอิสลาม | Islamic Art


PSU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"


ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา "ศิลปะอิสลาม (Islamic Art)"
"ความงามแห่งศรัทธา ศิลปะแห่งอิสลาม"

ศิลปะที่อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งศรัทธา
อัตลักษณ์แห่งอิสลามที่ส่งผ่านมายังความงามและอยู่บนพื้นฐานแห่งความศรัทธา 

โดยตีความในเชิงสัญลักษณ์และแสดงออกมาในรูปแบบงานศิลปะที่โดดเด่น ได้แก่
    • งานสถาปัตยกรรมอิสลามต่างๆ 
    • ลวดลายของเรขาคณิต (Geometric) แสดงออกถึงความเป็นเอกภาพ
    • ลวดลายพรรณพฤกษา (Arabesque) 
    • อักษรอาหรับประดิษฐ์ (Arabic Calligraphy)

     ผ่านอารยธรรมอันทรงคุณค่า ยุคสมัยแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรอิสลามต่างๆ
     ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

     จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 20 ชั่วโมงการเรียนรู้ ( 7 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

      แนะนำรายวิชา

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

.

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศิลปเมธากุล

สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Course Staff Image #2

อาจารย์รุซณี ซูสารอ

สาขาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

Course Staff Image #2

นิสรีน พรหมปลัด

 ผู้ช่วยสอน 


cc

.

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ 
“เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)"

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll