ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บาติก 1 | BATIK 1


PSU

รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย

รายวิชานี้ได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น

"การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)"

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้/ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์
5 ชม.(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
จำนวนชั่วโมงที่ต้องใช้ในการเรียนรุ้ต่อสัปดาห์/หรือต่อครั้ง 2.5 ชม
ระดับของเนื้อหารายวิชา Batik 1 (277-205)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา เรียนด้วยตนเอง
ระดับความยากของเนื้อหารายวิชา  เบื้องต้น
กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา นักศึกษาศิลปะ และประชาชนทั่วไป
 คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีการทำผ้าบาติก
วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการทำผ้าบาติกในรูปแบบต่าง ๆ
 คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน

ความรู้ทั่วไปในศิลปะ เช่น การวาดภาพ การระบายสี ทฤษฎี องค์ประกอบศิลป์

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
  • LO1: เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงประวัติ และความหมายของบาติก
  • LO2: เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงวัสดุ อุปกรณ์ และขั้นตอนในการทำบาติก
  • LO3: เพื่อให้มีความรู้ และเข้าใจถึงหลักการออกแบบลายต่าง ๆ ในการทำบาติก
  • LO4: เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ
  • LO5: เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์บาติกรูปแบบต่าง ๆ
 นโยบายการวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน การผ่าน/ไม่ผ่าน และใบประกาศนียบัตร
 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดภายในระบบไม่น้อยกว่า 60% ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย แบบทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60%

 

อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงศ์

สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Course Staff Image #2

อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อำนวยการดำเนินงานโดย คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Directed by  Faculty of Education   Prince of Songkla University

cc

.

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

รายวิชาและสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นี้ 
“เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)"

และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons 
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll