ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สุขภาวะกายและจิต | Healthy Body and Mind


PSU

รายวิชานี้ได้ปรับเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

Course Staff Image #1

 

    ผศ.ดร.จินตนา ดำเกลี้ยง

   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์  
   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

   jintana.d@psu.ac.th                                  

 

Course Staff Image #2

            ผศ.ดร.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์

           อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทางศัลยศาสตร์
           คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           luppana.k@psu.ac.th

 

 

Course Staff Image #3

 

      ผศ.ดร.วรางคณา ชัชเวช

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์
      คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     warangkana.c@psu.ac.th

 

Course Staff Image #4

 

      ผศ.ดร.ประภาพร ชูกำเหนิด

     อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
     คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      prapaporn.c@psu.ac.th

 

Course Staff Image #5

 

      รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
      คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

       wandee.s@psu.ac.th

Course Staff Image #6

 

 

       รศ.ดร.อุไร หัถกิจ

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
      คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

       urai.h@psu.ac.th

 

Course Staff Image #7

 

       อ.ไผโรส มามะ

      อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
      คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

      phairose.m@psu.ac.th

 

 

Course Staff Image #7

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

 

ผลิตโดย สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
Created by Research Center for Educational Innovations and Teaching and Learning Excellence

อำนวยการดำเนินงานโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Directed by Faculty of Nursing Prince of Songkla University

 

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll