ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย | Nursing care for patients with myocardial infarction


PSU

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  กฤตย์ประชา

รองผู้อำนวยการสถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 
อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หัวหน้าโครงการ) 

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพมาส ชิณวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

Course Staff Image #2

ดร. ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

Course Staff Image #2

อาจารย์ตาณิกา  หลานวงศ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    

Course Staff Image #2

พว. สุนันทา  สกูลดี 

พยาบาลชำนาญการ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) 
สาขาอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์ กลุ่มโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

Course Staff Image #2

พว. กาญจนา  แซ่เฮ้ง

หัวหน้าพยาบาลศูนย์โรคหัวใจนราธิวาสราชนครินทร์ 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

Course Staff Image #2

อาจารย์พรพิศ  เรืองขจร

นักวิชาการโภชนาการ ชำนาญการพิเศษ
งานโภชนาการ  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 


ผลิตโดย สถานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ
Created by Research Center for Educational Innovations and Teaching and Learning Excellence

อำนวยการดำเนินงานโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Directed by Faculty of Nursing Prince of Songkla University

Enroll