ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ศิลปกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ | Southern Folk Art


PSU

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และการแสดง ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 45 นาที)
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น ชายแดนใต้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับดนตรีและการแสดงท้องถิ่นชายแดนใต้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมท้องถิ่นชายแดนใต้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางสาวรุซณี ซูสารอ
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตำแหน่ง อาจารย์
Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ตำแหน่ง อาจารย์

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail ruznee.susaro@gmail.com เบอร์ 081-099-5400

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll