ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2 (Korean Listening - Speaking 1-2)


PSU

การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1-2

 คำอธิบายรายวิชา

         การฝึกการสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันตามบริบทหรือสถานการณ์ต่างๆ
เน้นฝึกทักษะการฟัง-พูดเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์และหลักการออกเสียง

 วัตถุประสงค์การเรียนรู้

         ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์

         ผู้เรียนสามารถออกเสียงภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง

         ผู้เรียนสามารถจับใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟังได้

 จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

         จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

         จำนวนชั่วโมงวิดีโอ 4 ชั่วโมง 55 นาที

         จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์ 2 ชั่วโมงการเรียนรู้/ต่อสัปดาห์

 คุณสมบัติของผู้เรียน

         นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจ

 เกณฑ์การวัดผล

         แบบทดสอบก่อนเรียน 10%     แบบทดสอบระหว่างเรียนทุกบท 50%

         กิจกรรม Discussion           แบบทดสอบหลังเรียน (Final Exam) 40%

         ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์
         เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

 อาจารย์ผู้สอน

         

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ จันทร์เทา
   อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาเกาหลี
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         

 

   Dr. CHOI YEOL
   Visiting Professor Korea Foundation

         

 

   Mr. SONG JONG IN
   อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาเกาหลี
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         

 

   นางสาวณัญญาณัฎฐ์ เสริมสิน
   ผู้ช่วยสอน

         

 

   นางสาวจิตรลดา ปริปุนะ
   ผู้ช่วยสอน

 

  ติดต่อผู้สอน

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพรรณ จันทร์เทา
         e-Mail: orapan.j@psu.ac.th

         Dr. CHOI YEOL
         e-Mail: carpediem04liam@gmail.com

Enroll