ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาเกาหลี 1-1 | Korean 1-1


PSU

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี เรียนรู้สระ พยัญชนะ ตัวสะกด หลักการประสมคำ

และหลักการออกเสียงเบื้องต้น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

     1. ผู้เรียนอธิบายประวัติและที่มาของตัวอักษรภาษาเกาหลี

     2. ผู้เรียนสามารถจดจำ อ่าน เขียน และประสมคำด้วยสระ พยัญชนะ ตัวสะกด ในภาษาเกาหลีได้

     3. ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงคำตามหลักการออกเสียงของภาษาเกาหลีได้ถูกต้อง

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

    จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อวิดีโอทั้งหมด 3 ชั่วโมง 30 นาที

คุณสมบัติของผู้เรียน

    นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี และยังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี

เกณฑ์การวัดผล

     วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass)

และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียน ได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

 

Enroll