ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ภาษาเกาหลี 1-2 | Korean 1-2


PSU

คำอธิบายรายวิชา

     การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และฝึกสร้าง ประโยคพื้นฐานภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถแปลคำศัพท์และอธิบายหลักการใช้ไวยากรณ์ ภาษาเกาหลีพื้นฐานได้

2. ผู้เรียนใช้คำศัพท์และไวยากรณ์แต่งประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานได้

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาเกาหลีพื้นฐานในชีวิตประจำวันได้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ จำนวนชั่วโมงสื่อทั้งหมด 5 ชั่วโมง 46 นาที 

คุณสมบัติของผู้เรียน

     นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจเรียนภาษาเกาหลี และยังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลี

เกณฑ์การวัดผล

     วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนและ การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้ คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

Enroll