ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การป้องกันภาวะสมองเสื่อม | Prevention for dementia


PSU

เปิดลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนแล้ววันนี้

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดภาวะสมองเสื่อมและโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อย สาเหตุและพยาธิสภาพ การวินิจฉัย การประเมินภาวะสุขภาพและสมรรถภาพสมองเบื้องต้น การป้องกันภาวะสมองเสื่อม และกิจกรรมเพื่อชะลอและป้องกันภาวะสมองเสื่อม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายภาวะสมองเสื่อมและโรคสมองเสื่อมที่พบบ่อยได้ถูกต้อง

2. อธิบายสาเหตุและพยาธิสภาพของโรคสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

3. อธิบายการวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

4. อธิบายการประเมินภาวะสุขภาพและสมรรถภาพสมองเบื้องต้นได้ถูกต้อง

5. อธิบายการป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เกณฑ์การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรผ่านระบบ

 1.post test ระหว่างเรียน ของแต่ละบท ร้อยละ 40

2.การสอบปลายภาค ร้อยละ 60

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ. ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.ทิพมาส ชิณวงศ์
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

คุณ สุกัญญา พันธุหงษ์
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : งานกิจกรรมบำบัด


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ. ดร.กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll