ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม | Caring for person with dementia


PSU

เปิดลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนแล้ววันนี้

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการจัดการอาการภาวะสมองเสื่อมตามปัญหาและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ปัญหาและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในแต่ละระยะ การรักษา พยาบาลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยการใช้ยาและการดูแล การสื่อสารกับบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม การบำบัดตามหลักปรัชญามอนเตสเซอรี่ การระลึกความหลัง การใช้ศิลปะบำบัด การดูแลผู้ดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 6 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุปัญหาและความต้องการดูแลของบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

2. อธิบายการรักษาพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยการใช้ยาและการดูแลได้ถูกต้อง

3. อธิบายการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

4. อธิบายการดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง

5. เลือกใช้กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะสมองได้ถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.จารุวรรณ กฤตย์ประชา
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาและการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รศ. ดร.พัชรี คมจักรพันธุ์
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวม


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.ศมนนันท์ ทัศนีย์สุวรรณ
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ทัศนีย์ ขาว
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทางอายุรศาสตร์


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร. จันทรา พรหมน้อย
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพการพยาบาล


Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ผศ. ดร.อรวรรณ หนูแก้ว
ภาควิชาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต


cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

Enroll